Tartalom:

 

Az alkoholizmusból felépült sok ezer férfi és nő története

MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT ANGOL NYELVŰ KIADÁS

A könyv, amelyet kezében tart, először 1939-ben jelent meg. Az A.A.*-nak akkor kb. 100 tagja volt. A könyvet azóta 27 nyelvre fordították le. 1994-ben, ennek a kiadásnak az évében a Névtelen Alkoholistáknak világszerte — óvatos becslés szerint — több mint 2 000 000 tagja van, 90 000 csoporttal 141 országban.
Ez a fordítás tartalmazza az A.A.-program alapelveit. Ennek a programnak az üzenete, mely az alkoholizmusból való fölépülést szolgálja, több mint öt évtizeden át változat-lan maradt. Bár egyes utalások és kifejezések, melyeket tartalmaz, az ötven év előtti Egyesült Államok történeti és tár-sadalmi körülményeit tükrözik, az A.A.-program lényegét nagyon is le lehet fordítani. Alapelvei, függetlenül attól, hogy milyen nyelven fejezzük ki, sikeresen alkalmazhatók minden korban és minden országban az egész világon. Nyel-vi különbségek, valamint szociális és foglalkozás szerinti megkülönböztetések, társadalmi osztályok, nemek, fajok közötti különbségek, melyek időnkint áthidalhatatlan akadályokat gördítenek más emberi tevékenységek elé, nem aka-dályozzák az A.A.-üzenet hatásos továbbítását. Ez az üzenet a közösen megélt szenvedés tapasztalatára épül, és gyökere egy olyan szeretetközöség, mely felülemelkedik a származás és más körülmények kiszámíthatatlanságán.

 

Content:

 

The story of thousands of men and women who have recovered from alcoholism

SECOND REVISED ENGLISH EDITION

The book you are holding was first published in 1939. The A.A.* then had about 100 members. The book has since been translated into 27 languages. In 1994, the year of this publication, Alcoholics Anonymous has more than 2,000,000 members worldwide, a conservative estimate, with 90,000 groups in 141 countries.
This translation contains the principles of the A.A. programme. The message of this program for recovery from alcoholism has remained unchanged for more than five decades. Although some of the references and phrases it contains reflect the historical and social circumstances of the United States fifty years before, the essence of the A.A. program can be very well translated. Its principles, regardless of the language in which they are expressed, can be successfully applied in any age and in any country throughout the world. Differences in race, social and occupational differences, social class, gender, race, which sometimes create insurmountable barriers to other human activities, do not prevent the effective transmission of the A.A. message. This message is based on the experience of shared suffering, and is rooted in a community of love that transcends the unpredictability of origin and other circumstances.

 

Olvasás:

  

Új EPUB verzió:

 

 

Régi PDF verzió: