Térítési díj

 

Az ide vonatkozó jogszabályok értelmében – mint személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben – térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjat az intézmény fenntartója 2021. 04. 01-től 4930 Ft/nap napidíj összegben állapítja meg. A fenntartó jogosult az összeg időszakos (évente legfeljebb kétszeri) felülvizsgálatára és módosítására a költségek növekedésének és az inflációnak a figyelembevételével.


A felvételt nyert személy személyi térítési díjat fizet, amit a következőképpen számolunk ki:

Az intézményi térítési díj vállalása esetén (vállaló lehet az ellátott, a hozzátartozó) az
intézményi napi térítési díj összege: a 4930 Ft napidíj szorozva a tárgyhónap ellátásban töltött napjainak számával.                     

Ha az ellátott és a hozzátartozó nem tudja vállalni az intézményi térítési díj összegét, akkor az ellátott jövedelemigazolásából számolunk: (rendszeres jövedelem esetén a havi jövedelem összegéből, nem rendszeres jövedelem esetén az előző 12 hónap jövedelmeinek összegéből) kiszámoljuk az éves jövedelmet (rendszeres jövedelemnél havi jövedelem szorozva 12-vel, nem rendszeres jövedelemnél a megelőző 12 hónap jövedelmeinek összege) – ennek a 80 %-a az alapja a számításnak.

Az éves jövedelem 80%-ának összegét elosztjuk az év napjainak számával, így megkapjuk a napi személyi térítési díj összegét. A napi személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ezzel a napidíjjal számolunk úgy, hogy beszorozzuk a tárgyhónap ellátásban eltöltött napjainak számával. Így megkapjuk a befizetendő havi összeget.

Fontos szabály, hogy a havonta fizetendő térítési díj összegét úgy kell megállapítani, hogy az ellátott számára költőpénzként megmaradjon az intézményi költőpénznek megfelelő összeg. Ezt az intézményvezető állapítja meg, amely összeg nem lehet kisebb a mindenkori minimális öregségi nyugdíj 20%-ánál, ami jelenleg 5.700. Ft. Amennyiben az ellátott nem rendelkezik jövedelemmel, jelentős pénzvagyonnal, és hozzátartozói nem képesek őt támogatni, mivel egy főre jutó jövedelmük a jogszabály által meghatározott szint alatt van, vagy nincsenek hozzátartozói, akkor az ellátottnak nem kell térítési díjat fizetnie. Emellett, abban az esetben, ha van hozzátartozó, vállalhatja az intézményi költőpénzzel azonos mértékű költőpénz biztosítását a lakó számára.

Ha nincs hozzátartozó, vagy egyéb személy, aki vállalja ennek biztosítását, akkor az intézmény biztosítja az intézményi költőpénzt az előzőekben említett mértékben. A személyi térítési díjat legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10-éig kell az otthon pénztárába befizetni.
Amennyiben a lakó nem tudja fizetni a megállapított személyi térítési díjat, írásbeli kérelmezési lehetőséggel élhet, amiben szerepelnie kell a pontos költségvetésének, feltüntetve a térítési díj fizetés nehézségének okát, és kérelmezheti a személyi térítési díj csökkentését vagy elengedését.

Ha az indoklás helytálló, igazolható, az intézményvezető csökkentheti vagy elengedheti a díjat, a szükség mértékének megfelelően. A lakónak a távollétének időszakára a következő, jogszabály által rögzített térítési díjat kell fizetnie: A két hónapot meg nem haladó távollét idejére: a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át, két hónapot meghaladó távollét idejére: egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt, a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40%-át, ha nem egészségügyi intézményben történő kezelés miatt van távol: akkor a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60%-át kell fizetnie. Ha az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összege nem elfogadható az ellátott részéről, akkor a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A térítési díj befizetésének elmulasztása esetén az otthonvezető megvizsgálja a mulasztás okát, és fizetési halasztást adhat, vagy indokolt esetben – átmenetileg vagy véglegesen – eltörölheti a fizetési kötelezettséget. Ha a mulasztás nem indokolt, a jogszabályban foglalt módon jár el az intézményvezető.